top of page

 NYOLCADIK HÁZ 

 Adatkezelési és Adatvédelmi Nyilatkozat 


 

Szolgáltató: Csörnyei Kristóf ev.

Székhelye: 1147 Budapest, Telepes utca 33.

Adószám: 58343212-1-42

E-mail: nyolcadikhaz@gmail.com

Telefon: +36 30 958 18 02

Csörnyei Kristóf (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Nyolcadik Ház fantázianevet viselő egyéni vállalkozásának honlapja (továbbiakban: Honlap) — amely a www.nyolcadikhaz.com domain néven elérhető — személyes adatok kitöltésével lehetővé teszi a vele való kapcsolatteremtést és az általa nyújtott asztrológiai konzultációra való időpontfoglalásos jelentkezést. Csörnyei Kristóf mint Adatkezelő az általa üzemeltetett Honlap által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (továbbiakban: Ügyfél) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Nyilatkozat alapján jár el.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő Ügyfelet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, ennek körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogainak gyakorlási módjáról és lehetőségeiről. 

A rögzített személyes adatokat az Adatkezelő bizalmasan, a 2018. május 25-én bevezetett Általános Adatvédelmi Rendelet szerint, illetve a jelen Nyilatkozat megfelelően kezeli. 

Jelen Nyilatkozat rendelkezéseinek megismerése és elfogadása az Ügyfél adatkezelési hozzájárulásának minősül.


 

Fogalom meghatározások

Személyes adat: ennek körébe tartozik bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat, mint például az érintett neve, lakcíme, email címe, IP címe, telefonszáma, születési helye és ideje.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat — teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő — kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából at adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.


 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogcíme

A Honlapon leadott érdeklődés ill. időpontfoglalás során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: nevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási címét, születésének helyét és percre pontos idejét.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen Adatvédelmi Nyilatkozat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Honlap használatával és a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az érdeklődés és időpontfoglalás során az Ügyfél az erre vonatkozó igény elküldésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a vállalkozással kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

Az adatkezelés célja a Honlapon leadott érdeklődések és kérdések megválaszolása; könnyített és gyorsított online időpontfoglalás és az ezt követő automatizált visszaigazolás küldése; a konzultáció alapját képező születési horoszkóp elkészítéséhez szükséges születési adatok begyűjtése; telefonos és online kapcsolattartás a konzultációt illetően; a konzultációt követő gyors, online számlázás. Az online érdeklődés és időpontfoglalás során az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat a Szolgáltató imént említett célokhoz kötötten tárolja, és nem használja egyéb célokra.


 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága és időtartama

A Szolgáltató független adattárolója a Wix.com Ltd. A Szolgáltató a Wix.com Ltd. szolgáltatásain keresztül értesül az Ügyfél által megadott adatokról. Az adattárolással kapcsolatban a Wix.com Ltd. Adatvédelmi Irányelve a https://www.wix.com/about/privacy oldalon érhető el. A Honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Wix.com Ltd. általi feldolgozásához a Honlap használatával hozzájárul.

Az Ügyfél adatai számítástechnikai adatfeldolgozással kerülnek kezelésre. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Honlappal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál: a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem tudja összekapcsolni.

A Honlap független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie kerül kiküldésre az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenység hatékonyságának mérése érdekében működnek, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem képes összekapcsolni.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a korábban ismertetettől eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása — hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel — kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyénvalóságáért kizárólag az azt megadó Ügyfél felel. E-mail címének megadásakor egyben bármely Ügyfél felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés az Ügyfél adatainak beküldési időpontjától a kérdéses adat(ok) Adatkezelő általi törléséig tart. Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak értelmében az Ügyfélnek jogában áll a Honlapon való érdeklődés és időpontfoglalás során rögzített személyes adatok megváltoztatását vagy törlését kérelmezni. Az Ügyfél ezt e-mailben teheti meg az nyolcadikhaz@gmail.com címen. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő maradéktalanul törli nyilvántartásában az Ügyfél adatait.


 

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

Az Ügyfél személyes adatait kizárólag az Adatkezelő jogosult megismerni, azokat azonban közzé nem teszi, és harmadik személyek részére sem adja át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése vagy az elszámolás rendezése kapcsán az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő stb.) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.


 

Az ügyfél jogai

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

A Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást kell adjon a rá vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a következő elérhetőségeken keresztül:

  • Levelezési cím: 1147 Budapest, Telepes utca 33. fsz. 2.

  • Email cím: nyolcadikhaz@gmail.com

  • Telefonszám: +36 30 958 18 02

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22.). Jogsértés esetén az Ügyfél jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Nyilatkozatban foglaltakat.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Nyilatkozat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Nyilatkozatban megfogalmazott előírásoknak.


 

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Nyilatkozat 2021. december 21-től érvényes.

bottom of page