top of page
 • Kristóf Csörnyei

IV. A psziché szerkezetének tükrei: a házak — 2. rész: a házak jelentéstartalmának áttekintése

Frissítve: 2022. márc. 17.


Az előző részben nagy vonalakban áttárgyaltuk a jungi pszichológia legfontosabb fogalmait a psziché struktúrájával kapcsolatban, most pedig röviden áttekintjük a horoszkóp tizenkét házának tradicionális és pszichológiai jelentéstartalmát. Ezt különösképp az asztrológiában még nem túl jártas olvasókra való tekintettel teszem, hiszen a következő részben tárgyaltak megértéséhez nem csak a jungi fogalmakkal kell tisztában lennünk, hanem az asztrológiai házak által szimbolizált tematikákkal is.


A házrendszerek technikai vizsgálatába most nem fogunk belemenni, hiszen számtalan író megtette ezt már különféle asztrológiai (tan)könyvében, illetve az interneten is találhatunk ezzel kapcsolatos anyagokat (például itt). Most csak annyit említek meg, hogy a házak a születési horoszkóp tizenkettő „cikkelyre” történő felosztásával keletkeznek, mely felosztásban a születés helye és ideje egyaránt meghatározó szerepet játszik. A tradicionális nézet szerint horoszkóp házai az emberi élet különböző területeivel kapcsolatosak, amelyeken a planéták energetikai jelentéstartalma megnyilvánul. (Arra már korábban kitértem az előző részben, hogy a planéták semmilyen külső hatást nem gyakorolnak ránk, hanem csak jelzik azt, amit mi emberként egyéni valóságként megtapasztalunk.)


A modern nyugati asztrológia kétségkívül legszélesebb körben használt házrendszere a Placidus-rendszer, amelyet jómagam is használok. Hosszasan kísérleteztem már a szintén népszerű Koch-rendszerrel és az egyenlő házak rendszerével is, de egyéni tapasztalataim azt mutatják, hogy ha a horoszkópban ábrázolt (születési) hely az Egyenlítő és a sarkkörök között található (tehát kb. 66 fokos északi vagy déli szélességig bezárólag helyezkedik el a földrajzi fokhálózatban), akkor a Placidus-rendszer szolgáltatja a legpontosabb és legmegbízhatóbb eredményeket. Elképzelhetőnek tartom, hogy ezen szélesség felett talán tényleg alkalmasabbnak bizonyulhat az egyenlő házak rendszere, de ilyen horoszkópokkal még nem dolgoztam annyit ahhoz, hogy állást tudjak foglalni.


Mivel az házak analógiát mutatnak az I. fejezetben tárgyalt elemekkel ill. állatövi jegyekkel, ezért velük kapcsolatban is rendkívül élesen érvényesül a jungi pszichológia alapját képező kvaternitás, vagyis a négyesség teljességet szimbolizáló, legalapvetőbb archetípusként való szemlélete. Az AC-DC és az IC-MC tengely ugyanis nem mást, mint a legelterjedtebb és a legkiemelkedőbb vallási ill. kulturális jelentőséggel rendelkező szimbólumot, vagyis egy keresztet rajzolnak ki a születési horoszkópban. Ezek a tengelyek egyébként a kardinális házak kezdetével avagy „csúcsával” (angolul: cusp) kapcsolatosak: az 1. ház elejét (első 4-5 fokát) nevezzük Aszcendensnek (AC), mellyel szemben a 7. ház eleje, a Deszcendens (DC) helyezkedik el. A 4. ház csúcsát Imum Coeli-nek (IC) nevezzük, amivel szemben pedig a 10. ház csúcsát, a Medium Coeli-t (MC) találjuk. Ez a négy pont jelképezi a psziché négy „kapuját” avagy energetikai „kijáratát”. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezeken a pontokon keresztül manifesztálódik a külvilágban is mindannyiunk pszichés energiamátrixa. Így minden olyan planéta, amely ezen négy pont valamelyikével együtt áll a horoszkópban, rendkívül erőteljesen manifesztálódó archetipikus erőt jelöl a pszichében, amelyet a külvilág szintén erősen észlel.


Asztrológia, házak, Aszcendens, Deszcendens, Imum Coeli, Medium Coeli, AC, DC, IC, MC.
9. ábra: A horoszkóp 12 háza és az AC-DC ill. IC-MC tengely által kirajzolt, kvaternitást szimbolizáló kereszt.

Az AC-DC és IC-MC tengelyek tehát a születési horoszkóp és az általa szimbolizált psziché kardinális energetikai „ajtajai”, melyek a kvaternitás révén egyúttal a pszichés teljességet is jelképezik. Hogy miért is, azt majd a következő részben vizsgáljuk meg részletesen filozófiai és mélylélektani szempontból, hiszen most csak átfutjuk a házakkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.Első ház — Aszcendens (AC)

Analóg állatövi jegy: Kos (kardinális tűz).

Analóg testrész: fej.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • a külvilághoz való közvetlen hozzáállásunk;

 • elsődleges, differenciálatlan és magától értetődő reakciónk bármilyen ingerre, amely a külvilágból ér minket;

 • alapkarakterünk, a személyiség leginkább önazonos oldala;

 • kezdeményezőkészségünk mértéke és eljárásmódunk, amikor belekezdünk valami újba;

 • önbizalmunk és elsődleges erőforrásaink;

 • fizikai és szellemi ellenálló- ill. tűrőképességünk (a nyolcadik házzal egyetemben),

 • vitalitásunk, egészségünk és betegségekre való hajlamaink (a hatodik házzal egyetemben);

 • azok a pszichés kvalitások, amelyekre az én rendkívüli mértékben tekint a sajátjaként, illetve amelyeket önmagával azonosnak él meg, ha a külvilágban találkozik velük.

Külső, konkrét megnyilvánulás: fundamentális anyagi manifesztáció; bármely dolog vagy személy alapvető, nyilvános megjelenése a külvilágban; kinézet, megjelenés, fellépés, temperamentum és gesztusok.Második ház

Analóg állatövi jegy: Bika (szilárd föld).

Analóg testrész: torok és nyak.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • tudatos képességeink és tehetségeink;

 • tetszéseink, nemtetszéseink, és az ezekből fakadó egyéni motivációink;

 • hozzáállásunk azokhoz a dolgokhoz és értékekhez, melyek anyagi biztonságot nyújtanak számunkra a testben való léthez;

 • a pénzzel és bármilyen matériával való egyéni bánásmódunk;

 • a konkrét, materiális bizonyosság iránti igényünk mértéke; gazdaságosságunk vagy annak hiánya;

 • konkrét erőforrásaink és az abból megteremthető anyagi háttér;

 • azok a készségek, melyeket (pénzügyileg is) a leginkább kamatoztatni tudunk;

 • azok az emberi tulajdonságok és kvalitások, amelyek a leginkább hozzájárulnak biztonságérzetünk megteremtéséhez.

Külső, konkrét megnyilvánulás: pénzügyi helyzetünk és anyagi hátterünk; ingóságaink és ingatlanjaink; az anyagi tulajdon bármely fajtája, beleértve a ruhát, amit testünkre öltünk és az ételt, amivel testünket tápláljuk; kiadás, bevétel és költségvetés; gazdagság és adósság; anyagi veszteség és nyereség.Harmadik ház

Analóg állatövi jegy: Ikrek (változó levegő).

Analóg testrész: tüdő, légutak és kezek.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • gyakorlati, elemző és rendszerező (bal agyféltekés) gondolkodásunk;

 • velünk született szükség, hogy az életünk során utunkba kerülő információt és tényeket megvizsgáljuk, osztályozzuk és elrendezzük;

 • kommunikációs és hírközlési igényünk; írás- és beszédkészségünk;

 • gyermekkorunk közege és annak egyéni gondolkodásunkra kifejtett hatása;

 • környezetünkkel való kapcsolatunk és az abban való helyzetváltoztatási igényünk;

 • áru- vagy információcserével kapcsolatos gyors, felületes és akár személytelen kapcsolataink;

 • a tényekhez való szubjektív hozzáállásunk mértéke, más szóval objektivitásunk (a hatodik házzal egyetemben);

 • metakommunikatív képességeink (nem nyelvi jelek alkalmazása és értelmezése a kommunikáció során);

 • nyelvérzékünk, finommotorikánk és kézügyességünk.

Külső, konkrét megnyilvánulás: a közvetlen környezet; testvérek, szomszédok, kollégák; a közlekedés (mint helyzetváltoztatás) bármely fajtája; rövid utazások és üzleti utak; az oktatás összes válfaja, ahol a konszenzusos valóságról tanítanak; gyakorlati célú nyelvtanulás; dokumentumok, írásbeli megállapodások és szerződések; az információcsere és hírközlés bármely fizikai és elektronikus formája (telefon, levél, email, chat stb.); hírek, közlemények és publikációk.Negyedik ház — Imum Coeli (IC)

Analóg állatövi jegy: Rák (kardinális víz).

Analóg testrész: mellek és gyomor.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • érzelmi biztonságra, támogatásra, valamint mások iránti gondoskodásra való igényünk;

 • a belső érzelmi „bázisunk”;

 • az otthonnal és a családdal való kapcsolatunk; gyermekkorunk és az ahhoz fűződő érzelmi viszony;

 • a múlt (gyermekkor vagy akár előző életfordulók) érzelmi megrázkódtatásai, esetlegesen traumái;

 • családunk hagyományaihoz és népünk tradícióihoz való hozzáállásunk;

 • a tudattalan (a nyolcadik és tizenkettedik ház „lecsapódásaként”);

 • eredet és öröklődés;

 • ciklikusság és végesség a szavak legtágabb értelmében;

 • karmánk, karmikus emlékeink és családi sorsmintázataink;

 • életfordulókon átívelő emlékezetünk és az azokkal kapcsolatos érzelmeink;

 • korábbi életfordulókból áthozott vagy őseinktől örökölt tulajdonságaink, hajlamaink és képességeink;

 • időskorunk és az életünk alkonya.

Külső, konkrét megnyilvánulás: ország; nép; haza; termőföld; az egyik szülő; család; családi tulajdon és örökség; minden, ami érzelmileg vagy anyagilag az otthonnal kapcsolatos; a családi múlt és az egyéni karma témái.Ötödik ház

Analóg állatövi jegy: Oroszlán (szilárd tűz).

Analóg testrész: szív és hát.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • velünk született igény arra, hogy önmagunk legyünk, hogy önbizalmat fejlesszünk ki, és hogy önmagunkat a figyelem középpontjába merjük helyezni;

 • kreatív indíttatásunk, hogy olyan dolgok által fejezzük ki magunkat, melyek örömmel töltenek el minket;

 • önmagunk exkluzív manifesztációjával kapcsolatos késztetésünk;

 • önbizalmunk és önértékelésünk, önkifejezőkészségünk és művészi alkotóképességünk;

 • belső igényünk arra, hogy vezető és irányító szerepet töltsünk be;

 • vállalkozói kompetenciáink (szó szerint és átvitt értelemben egyaránt);

 • játékszeretetünk és játékosságunk;

 • rekreációs és regenerációs szokásaink;

 • örömforrásaink, szenvedélyeink, hobbijaink és kedvteléseink;

 • a szexualitás testi és élvezeti oldalával kapcsolatos viszonyulásunk;

 • szexuális oldottságunk vagy épp gátlásosságunk (a nyolcadik házzal egyetemben);

 • önmegvalósítási késztetésünk az önmagunkból való teremtés ill. alkotás révén;

 • a gyermekvállaláshoz és a szülői szerephez való egyéni hozzáállásunk;

 • a gyermeknevelés mint örömforrás;

 • a szülőiség alkotó szelleme, amely hozzájárul az egyéni önkiteljesedéshez.

Külső, konkrét megnyilvánulás: minden olyan konkrét dolog, ami játékkal, sporttal, hobbival vagy szórakozással kapcsolatos; bármely rekreációval kapcsolatos hely, mint például mozi, színház, kaszinó, cirkusz, koncertterem vagy sportpálya.Hatodik ház

Analóg állatövi jegy: Szűz (változó föld).

Analóg testrész: belek.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • a harmadik házhoz hasonló gyakorlati és rendszerező gondolkodásunk, ám itt már nem információcsere és a hírközlés a cél, hanem az analizált információ és a konkrét tények gyakorlati hasznosítása és pragmatikus alkalmazása;

 • az alárendelt szerepben végzett ill. szolgálati munkához való egyéni hozzáállásunk;

 • a munka mint örömforrás vagy vesződség;

 • belső igény arra, hogy hozzájáruljunk rendszerek, szervezetek és organizmusok üzemeltetéséhez és rendben tartásához (beleértve a testet is);

 • személyes viszonyunk a napi rutinnal, a rendszeresen ismétlődő tevékenységekkel és a mindennapos kötelezettségekkel;

 • a monotonitással és periodicitással kapcsolatos tűrőképességünk mértéke;

 • a munkakörnyezettel kapcsolatos preferenciáink;

 • a társadalmi rendszereken belüli funkcionálás és a szolgálati munka iránti igényünk (vagy annak hiánya);

 • kritikai és önkritikai képességünk;

 • a tényekkel kapcsolatos objektivitásunk mértéke;

 • a testünkkel és annak mindennapi szükségeivel (alvás, táplálkozás, tisztálkodás) való kapcsolatunk;

 • betegségeink a pszichoszomatika tükrében.

Külső, konkrét megnyilvánulás: minden (szolgálati) munkával kapcsolatos eszköz és hely, mint például iroda, hivatal, gyár, rendelő, üzlethelyiség, étterem, tűzoltóság, rendőrség, mentő- vagy katonai szolgálat; munkaerő és személyzet; rendrakás, takarítás, tisztálkodás; evés-ivás mint szükséglet (nem pedig mint mint örömforrás); betakarítás (aratás és szüret); háziállatok és állatgondozás.Hetedik ház — Deszcendens (DC)

Analóg állatövi jegy: Mérleg (kardinális levegő).

Analóg testrész: vesék és a hát alsó része.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • belső igény arra, hogy differenciált személyiségünkkel kapcsolatba lépjünk egy másik féllel, és kölcsönös érdekek alapján harmonikus kapcsolatot létesítsünk vele;

 • partnerkapcsolataink (házastárs, élettárs, üzlettárs; munkatárs, vagy vetélytárs), mely viszonyokban fokozott eséllyel vetítjük ki személyes tudattalanunk tartalmait a másik félre;

 • ily módon a hetedik ház jelképezi azokat a partnerben keresett tulajdonságokat és kvalitásokat, amelyeket önmagunkban (még) nem ismerünk fel tudatosan, és így a projekciómechanizmus által tapasztalunk meg (ennek során azonban már nem csak a hetedik, hanem a nyolcadik ház tartalma is kivetül az adott partnerre);

 • mentális hozzáállásunk az efféle éntükröző partnerkapcsolatokhoz, illetve a velük kapcsolatos elvárásaink és tapasztalataink;

 • a társas és szociális együttműködésre való képességünk (vagy annak hiánya);

 • a harmóniára, szépségre és a békés, barátságos légkörre való szükségünk, valamint ezek megteremtésének képessége.

Külső, konkrét megnyilvánulás: bármely két fél közötti megállapodás vagy szerződés; szándéknyilatkozat; békeszerződés; házassági anyakönyvi kivonat; bármely partnerkapcsolat, amelyet közös, gyakran társadalmi jellegű érdekeltség határoz meg (házastárs, élettárs, üzlettárs, munkatárs, vetélytárs vagy barát); esztétika és szépművészet.Nyolcadik ház

Analóg állatövi jegy: Skorpió (szilárd víz).

Analóg testrész: nemi szervek.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • belső késztetésünk arra, hogy megtapasztaljuk az élet szélsőségeit, és hogy ezáltal a lehető legmélyebbre ássunk önmagunkkal kapcsolatban;

 • belső kényszerünk, hogy eltökélt nyomozómunkát folytassunk rejtett dolgokat, jelenségeket vagy mechanizmusokat illetően, mely megnyilvánulhat pl. a kriminológia, pszichológia, parapszichológia, okkultizmus, ezoterika vagy spiritualitás területein;

 • személyiségünk rejtett oldala — jungiánius értelemben a személyes tudattalan, ahova a komplexusokat, az árnyékot és a belső lelki reprezentánst is soroljuk;

 • a partnereinkhez való tudattalan viszonyulásunk, illetve a rájuk kivetített árnyékunk és animánk vagy animuszunk;

 • szexualitásunk és szexuális vágyaink pszichés oldala;

 • hatalmi törekvéseink és mások feletti uralkodási vágyunk;

 • akaraterőnk és harci szellemünk pszichés oldala (az első ház annak fizikai aspektusára irányult);

 • halálfélelmünk, szorongásaink, belső vívódásaink, lelki eredetű betegségeink, kríziseink, veszteségeink, kötelező szakításaink és katarzisaink;

 • ám ugyanekkor: legmélyebb életösztönünk, testi-lelki regenerációnk, gyökeres transzformációnk és pszichés újjászületésünk;

 • gyógyító és öngyógyító képességeink;

 • a bennünk rejlő spirituális teremtőerő felfedezésének képessége, amely örökre megváltoztatja a valóságról alkotott képünket, és ajtót nyit felsőbb dimenziók felé;

 • destruktív késztetésekben megnyilvánuló rejtett tehetségeink és képességeink, melyeket egy pszichés katarzis után konstruktív és kreatív alkotóerővé alakíthatunk át önmagunkban.

Külső, konkrét megnyilvánulás: határokat feszegető tabutémák; pszichoterápia; enantiodrómia (bárminek az ellentétébe való átfordulása); lelki krízis; szakítás, búcsú és lezárás; újjászületés és újrakezdés; halál; boncolás; temető és temetés; végrendelet és öröklés; titkos helyek; rejtett hatalmi törekvés, intrika és összeesküvés; pénz mint hatalmi eszköz; közös pénz a házastárssal vagy bármely partnerrel; minden, ami az adóval és az adóhivatallal kapcsolatos.Kilencedik ház

Analóg állatövi jegy: Nyilas (változó tűz).

Analóg testrész: máj, csípő és combok.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • belső késztetésünk a folyamatos felfedezésre, haladásra, fejlődésre és látókörünk kiszélesítésére;

 • utazási vágyunk az anyag és a szellem világában, tehát konkrét és átvitt értelemben egyaránt;

 • a külfölddel, idegen kultúrákkal és nyelvekkel való kapcsolatunk; műveltségünk és képzettségi szintünk;

 • a felsőoktatáshoz és egyetemi tanulmányokhoz való személyes viszonyulásunk;

 • hitvallásunk, világnézetünk és életfilozófiánk;

 • eszményeink, ideáljaink és példaképeink;

 • életünk idealizált, csodált és nagyra becsült személyei;

 • legmerészebb álmaink és megvalósításra váró távlati céljaink;

 • a magas fokú szakértelem kifejlesztésére irányuló elszántságunk;

 • véleményformálásunk, ítélethozatalunk és igazságérzetünk;

 • belső indíttatás, hogy egyéni meglátásunkat ismertessük és elterjesszük, valamint hogy tudásunkat közkinccsé tegyük és másoknak átadjuk;

 • bármely tény vagy jelenség tágabb kontextusba és szintézisbe helyezésének képessége.

Külső, konkrét megnyilvánulás: minden, ami felsőfokú tanulmányokkal kapcsolatos, pl. egyetemi könyvtár, campus, tankönyv, disszertáció, docens, professzor stb.; nemzetközi közlekedés, kereskedelem és transzport; hosszabb terjedelmű külföldi utak; nyelvtanulás és/vagy emigráció az egyéni horizont kiszélesítése végett; jog és bíróság; tudomány és vallás.Tizedik ház — Medium Coeli (MC)

Analóg állatövi jegy: Bak (kardinális föld).

Analóg testrész: bőr, haj, szőr, csontok, ízületek, fogak, körmök.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • belső késztetésünk arra, hogy körbehatároljuk és ezáltal védelmezzük énünket a külvilágban;

 • önmagunkról és a külvilágról kialakított tudatos képünk;

 • az a tudatos álarc, amit a külvilágban való sikeres funkcionálás végett öltünk magunkra (perszóna);

 • önépítési és önérvényesítési képességeink;

 • tudatos karrierterveink, társadalmi pályafutásunk és élettervünk;

 • a saját magunkkal és a másokkal kapcsolatos definiálásra, körbehatárolásra és strukturálásra való igényünk;

 • a konkrét értékek és a meghatározott érdemek kidolgozásának ill. konzerválásának belső szüksége;

 • velünk született igény arra, hogy bizonyos dolgokat törvények és szabályok alá rendeljünk;

 • a türelmünk, hogy megfontoltság és fokozatosság elve alapján teljesítsük be céljainkat és valósítsuk meg önmagunkat;

 • önuralmunk és kitartásunk, hogy véghez vigyük azt, amibe már belekezdtünk, és hogy ezáltal meggátoljuk az anyagi és a szellemi erőforrásaink elpazarlását;

 • közösségi vagy társadalmi szerep- és felelősségvállalásunk;

 • egy adott társadalmi pozíció elérésére való törekvésünk, valamint státuszunk és pozíciónk a társadalmi ranglétrán;

 • tekintélyünk és hírnevünk, illetve a mások tekintélyéhez és fennhatóságához való egyéni hozzáállásunk.

Külső, konkrét megnyilvánulás: az egyik szülő; hivatás és karrier; társadalmi státusz és hírnév; kormányzati épületek és rendelkezések; törvények, rendszabályok és előírások; normák és irányadó értékek.Tizenegyedik ház

Analóg állatövi jegy: Vízöntő (szilárd levegő).

Analóg testrész: vádli és boka.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • a túlságosan merevvé vált határok lebontására vagy áttörésére való szükségünk;

 • bármely rendszertől és annak egyéni szabadságot korlátozó elvárásaitól való függetlenedési igényünk;

 • az alternatív, szuverén és önfenntartó életforma iránti vágyunk mértéke;

 • saját utunk keresése, individuációs késztetésünk és önmegvalósítás;

 • ellenállási és lázadási szándékunk mértéke szabadságunk bekorlátozása és individuációnk akadályoztatása esetén;

 • a másik önmagunkkal egyenrangúként való megtapasztalásának igénye;

 • a hasonló nézetű és gondolkodású emberekkel való kapcsolat, valamint a közös elgondolások és ideák által egybeszerveződött csoportok és társaságok iránti szükségünk;

 • barátságaink, és a barátsághoz (mint egyenrangú felek kapcsolódásához) való hozzáállásunk, az azzal kapcsolatos igényeink és vágyaink;

 • társadalmi szerepvállalásunk, politikai ambícióink és szociális törekvéseink, melyekben már nem a strukturálás és az önérvényesítés igénye az elsődleges (mint a tizedik házban), hanem egyéni elhivatottságunk a méltányosság, igazságosság és jogszerűség kivívása iránt.

Külső, konkrét megnyilvánulás: a függetlenedés, a lázadás és a forradalom bármely formája; politika, politikai párt, politikai képviselő; egyesületek, szövetkezetek, szervezetek és társaságok, azok épületei, tagjai és belső szerveződése; tanácsadók, konzulensek; barátok és barátságok.Tizenkettedik ház

Analóg állatövi jegy: Halak (változó víz).

Analóg testrész: lábfejek.

Belső, pszichés megnyilvánulás:

 • az egyedüllétre és a magányra való belső igényünk;

 • az embertársainktól való leválásra és elzárkózásra, valamint a néma és tétlen kontemplációra való belső szükségünk;

 • azok a rejtett félelmek, szorongások és gátlások, amelyek visszatarthatják vagy teljes egészében ellehetetlenítik a személyiségfejlődést, másfelől viszont pozitív hajtóerőként is szolgálhatnak a kozmosszal való belső, misztikus egyesülés megtapasztalásához;

 • a tudat szerepének relativizálására és a személyiség transzcendenciájára való képességünk;

 • a lehető legmélyebb spirituális egységérzet megtapasztalásának vágya, és az én kollektív tudattalanban való feloldásának igénye;

 • a kollektív tudattalannal való összeköttetésünk;

 • felelősségkerülő és menekülési hajlamaink, önmeghazudtoló tendenciáink és eszkapista fantáziáink mértéke;

 • a környezetünk érzelmi áramlataira és a társadalomban zajló tudattalan vagy rejtett folyamatokra való érzékenységünk;

 • a magzati lét és a csecsemőkor során átélt tapasztalatok, melyek rányomták bélyegüket a további személyiségfejlődésre;

 • lassú és paradoxális énfejlődés a másokkal való (túl) gyakori és (túl) mély érzelmi azonosulás által, ami előbb-utóbb mindig fájdalmas, de tanulságos csalódásokhoz vezet;

 • rejtetten és szinte észrevétlenül végbemenő lelki érés;

 • az önátalakítás belső, ezoterikus formája, mely folyamatból a külvilág gyakran semmit nem érzékel;

 • reménytelennek hitt igyekezeteink; kilátástalannak vagy megoldhatatlannak érzett problémáink és terheink, melyek feloldása kínzó lassússággal bontakozik ki (a velük kapcsolatos tudattalan folyamatok felismerésének és tudatosításának eredményeként);

 • áldozatkészségünk és a másokért való áldozathozatal belső igénye;

 • rejtett és titkolt tevékenységeink;

 • éjszakai álmaink, vízióink és fantáziáink, és úgy általában a kollektív tudattalanból feltörő archetípusos képekkel való kapcsolatunk;

 • spiritualitásunk, mely a kilencedik házzal ellentétben már nem elméleti hitvallásból, hanem rendkívül mély belső, érzelmi átélésből fakad.

Külső, konkrét megnyilvánulás: a tenger és az óceán; elzárt és magányos helyek; kolostor, börtön, kórház, árvaház, szanatórium, időseket vagy fogyatékosokat gondozó otthonok; szociális munka; titkos társaságok; önámítás és önbecsapás; megtévesztés és megvesztegetés; rágalom; botrány; fájdalom, reménytelenség és kilátástalanság; alkohol és drogok; függőség és mérgezés; öngyilkosság; jótékonysági szervezetek, szeretetszolgálatok; meditáció, alvás, hipnózis és álom; fantázia, vízió, aktív imagináció; látnoki képességek.

Commenti


bottom of page